Background

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN KWISEE

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, transacties, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten in de ruimste zin des woords van Kwisee, hierna te noemen: ‘Kwisee’
 2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Kwisee een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan per brief, per telefax of langs elektronische weg.
 4. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst en van deze algemene voorwaarden komen tot stand door de schriftelijke bevestiging door Kwisee van de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Kwisee aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Kwisee.

ARTIKEL 2 - OFFERTES

 1. Alle door Kwisee opgestelde aanbiedingen en/of offertes (waaronder prijsopgaven, opgaven, begrotingen en voorcalculaties) zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele vermelding van een termijn/datum voor aanvaarding is daarvoor onvoldoende, deze termijn/datum strekt er nimmer toe Kwisee voor die termijn te binden. Een aanbieding c.q. een offerte kan tot uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever worden herroepen door Kwisee.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes zullen zo uitvoering mogelijk worden beschreven. Bij samengestelde prijsopgaven zal voor Kwisee geen verplichting bestaan tot oplevering van een gedeelte van de opdracht, tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeengekomen prijs.
 3. Aanbiedingen en/of offertes bevatten een kostenopgave, die samenhangt met de in de aanbieding en/of offerte beschreven werkzaamheden en/of leveringen. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op andere werkzaamheden en/of leveringen.
 4. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of uit te voeren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overlegd, is Kwisee niet gebonden aan de voor het gehele object opgegeven prijs, indien zou blijken, dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid en/of materialen zou vergen dan het wel getoonde gedeelte.
 5. Kwisee zal de door hem gemaakte kosten inzake tekeningen, ontwerpen, aanvragen van de benodigde vergunningen aan de potentiële opdrachtgever mogen doorberekenen, indien hem de opdracht niet wordt gegund.
 6. Behoudens herroeping, komt een opdracht pas tot stand doordat Kwisee, na aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte, de opdracht schriftelijk accepteert door middel van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Hierbij is niet van belang of de begroting door opdrachtgever via mail is goedgekeurd en/of ondertekend. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door Kwisee schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Overeenkomsten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging of begroting wordt gegeven, komen tot stand doordat Kwisee met de uitvoering daarvan is begonnen.

ARTIKEL 3: AFWIJKINGEN

 1. Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d. welke Kwisee verstrekt in catalogi, Circulaires of anderzijds, zijn slechts indicatief van aard en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Kwisee aanbiedt.
 2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, maatvoering, kleur, enz. , geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
 3. Ondergeschikte afwijkingen van door Kwisee doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

ARTIKEL 4: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUKTIERECHT

 1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de opdrachtgever Kwisee in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als anderszins, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Het auteursrecht van door Kwisee ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen e.d. blijft bij Kwisee berusten, ook wanneer de opdrachtgever er geen order op heeft geplaatst.
 3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoeld, dan wordt dit na een maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigingsrecht en reproductierecht bij Kwisee blijft. Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST

De door Kwisee gedane aanbiedingen worden pas dan van kracht, nadat de opdrachtgever d.m.v. het ondertekenen van een schriftelijke orderbevestiging (opdrachtformulier) of via mail kennis geeft de aanbieding te accepteren. Indien de opdrachtgever een reclamebureau betreft, dient in de overeenkomst te worden vermeld te wiens behoeve de overeenkomst wordt gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van de in het aanbod vermelde periode. Indien sprake is van een aanbieding, waarbij wordt overeengekomen, dat opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht een gedeelte van de totaalprijs vooruit zal betalen, geldt als acceptatiedatum de dag waarop dit voorschot op de bank of girorekening van Kwisee wordt bijgeschreven. Indien binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging het verschuldigde niet is voldaan, zal Kwisee niet gehouden zijn de opdracht te accepteren en/of uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

ARTIKEL 6: ANNULERINGEN

 1. Indien een opdrachtgever, nadat reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht, deze opdracht om welke reden dan ook annuleert, is Kwisee gerechtigd alle door Kwisee op dat moment reeds gemaakte kosten, plus een vergoeding wegens inkomstenderving aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Annulering van een opdracht waarmee reeds een aanvang is gemaakt, zal in principe niet worden geaccepteerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Kwisee, zal een reeds aangevangen opdracht kunnen worden afgebroken.
 3. Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het gehele met de verstrekte opdracht gemoeide bedrag.

ARTIKEL 7: PRIJZEN

 1. De in een aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende kostenbepalende factoren.
 2. Kwisee zal gerechtigd zijn gedurende het tijdstip gelegen tussen de datering van de aanbieding en de uiteindelijke oplevering kostenstijgingen van grondstoffen, (hulp)materialen, lonen, sociale lasten etc. aan de opdrachtgever door te berekenen, zonder dat hiervoor een nieuwe overeenkomst met de opdrachtgever dient te worden gesloten, indien de prijsverhoging de oorspronkelijk overeengekomen prijs niet meer dan 10% daarvan te boven gaat. Kwisee zal echter gehouden zijn op verzoek van de opdrachtgever, aan te tonen dat een prijsverhoging zijn oorzaak heeft in een van bovengenoemde feiten.
 3. Alle werkzaamheden welke tijdens de uitvoering van de opdracht aan Kwisee worden opgedragen door of in opdracht van opdrachtgever vallende buiten de oorspronkelijke opdracht, zullen worden aangemerkt als zijnde meerwerk . Deze kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Hieronder zullen ook worden begrepen, extra werkzaamheden welke worden veroorzaakt door wijzigingen in wettelijke voorschriften betrekking hebbende op het te leveren object.

ARTIKEL 8: LEVERING EN TRANSPORT

 1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Kwisee is gevestigd.
 2. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
 3. Indien de levering niet kan plaatsvinden door oorzaken gelegen bij de opdrachtgever, is Kwisee niet verplicht tot levering en kan Kwisee de overeenkomst als beëindigd beschouwen, zonder dat hiervoor de tussenkomst van de rechter vereist is. De opdrachtgever is in bovengenoemde situatie terstond 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd het recht van Kwisee om verdere schadevergoeding te vorderen.
 4. Indien de volledige Informatie, die naar mening van Kwisee nodig is om de order uit te voereen niet tijdig ter beschikking Is gesteld aan Lumensp, zal na ontvangst van de benodigde informatie, in onderling overleg een nieuwe afleveringsdatum worden vastgesteld.
 5. Transport vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzend en administratiekosten voor verzending en vervoer van deze goederen zijn dan ook voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Als tussen Kwisee en opdrachtgever geen afspraken zijn gemaakt, organiseert Kwisee het transport naar beste weten.
 8. Overeengekomen leveringstijden zullen door Kwisee zoveel mogelijk in acht worden genomen, zonder dat overschrijding daarvan de opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, behoudens het geval van Artikel 14.
 9. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever is deze terstond 25% van de verkoopwaarde van de geleverde goederen c.q. de factuurwaarde van de verrichte diensten als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door Kwisee te bepalen termijn op door Kwisee verlangde wijze te worden voldaan. Een en ander onverminderd het recht van Kwisee op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
 10. Indien de opdrachtgever bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstname is het risico vanaf deze datum geheel voor de opdrachtgever. Indien echter meer dan 30 dagen na de overeengekomen datum van inontvangstname zijn verstreken zonder dat afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de opdrachtgever te zijn geannuleerd. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van als gevolg hiervan door Kwisee te lijden schade volgens het bepaalde in lid g van dit artikel.

ARTIKEL 9: GEDEELTELIJKE LEVERING

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde bij Artikel 12 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 10: GARANTIES, AANSPRAKELLJKHEIDSBEPERKINGEN EN RECLAMES

 1. Kwisee staat in voor de goede kwaliteit van de geleverde goederen, c.q. diensten.
 2. De vergoeding door Kwisee van de eventueel door opdrachtgever geleden schade zal nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen, c.q. diensten, waarop de klacht betrekking heeft.
 3. Kwisee staat in voor de kwaliteit van de door Kwisee gebruikte en aangewende producten. Ten aanzien van deze door Kwisee aangewende producten garandeert Kwisee deze voor zover de daarop gegeven fabrieksgarantie strekt.
 4. Kwisee staat niet in voor schades welke door de opdrachtgever en/of derden geleden worden die ontstaan indien Kwisee werkzaamheden dient te verrichten, waarbij ondanks de deskundigheid van Kwisee, deze schade niet te voorzien was en het gevolg is van oorzaken welke buiten de macht van Kwisee liggen. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing voor zover deze schade wordt gedekt door een door Kwisee afgesloten verzekering.
 5. De opdrachtgever dient al die maatregelen te treffen die het ontstaan van schades aan zaken of personen voorkomen.
 6. De opdrachtgever is verplicht, voor zover het in zijn/haar vermogen ligt om alle beletselen weg te nemen, alsmede Kwisee in te lichten omtrent omstandigheden welke tot gevolg kunnen hebben dat Kwisee de opdracht niet binnen de overeengekomen tijd kan nakomen, alsmede zonder schade uit te voeren.
 7. Behoudens garantieverplichtingen van Kwisee, omschreven in dit artikel is Kwisee nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk. Voor andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of derden veroorzaakt, acht Kwisee zich niet schadeplichtig.
 8. Opdrachtgever is verplicht Kwisee te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interest, welke voor Kwisee mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden jegens Kwisee ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Kwisee ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk is, wegens schending van octrooien of licenties van derden of door het gebruik van gegevens, welke door Kwisee worden aangewend en door de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht tijd verstrekt.
 9. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen/diensten. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 10. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Kwisee kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
 11. Kwisee mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging of transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
 12. Kwisee is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (Kwisee) overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde mters of proeven geleverde.
 13. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 11: REPARATIES EN MONTAGE

 1. Reparaties en montage worden uitgevoerd tegen bij Kwisee geldende tarieven. het met de reparatie of montage belaste personeel bepaalt zich tot het monteren van het door Kwisee geleverde materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor buiten de opdracht vallende reparaties of montagewerk is de Kwisee niet aansprakelijk.
 2. Wanneer de reparatie of montage door oorzaken buiten Kwisees schuld niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is Kwisee gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen bij Kwisee geldende tarieven.
 3. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval zullen deze materialen worden vernietigd, zonder dat de opdrachtgever op de restantwaarde of op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
 4. De Kwisee, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de Kwisee besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient te geschieden conform de bij de opdrachtbevestiging bepaalde condities. Opdrachtgever is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Kwisee behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, een vooruitbetaling, dan wel een zekerheidsstelling voor hetgeen met opdrachtgever nader wordt overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn. Kwisee zal onverhinderd de haar verder toekomende rechten en zonder ingebrekestelling het recht hebben de wettelijke rente plus 1% boeterente in rekening te brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).
 4. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht de betalingen te weigeren of te schorten.
 5. Indien de betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de ingebreke zijnde partij, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten, veroorzaakt door zijn ingebreke zijn schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van euro 250,00, dan wel de werkelijke incassokosten.
 6. Kwisee behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door opdrachtgever vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn betaald. Kwisee is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van dit niet leveren.
 7. Indien betaling niet volbracht wordt dan blijft het geleverde product eigendom van Kwisee.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de opdrachtgever overgaan bij levering volgens Artikel 8 van deze voorwaarden.
 2. Kwisee blijft eigenaar van de door Kwisee aan opdrachtgever geleverde goederen zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
 3. De opdrachtgever is verplicht, zolang de door Kwisee geleverde goederen niet volledig betaald zijn, deze op doelmatige wijze te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of verloren gaan, alsmede te zorgen voor behoorlijke en voldoende verzekering. Opdrachtgever is verplicht ten aanzien van die goederen die zorg aan te wenden welke een goed huisvader betaamt.
 4. De opdrachtgever is verplicht, ingeval zijn faillissement wordt aangevraagd, door hem surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel ingeval van beslaglegging, Kwisee hiervan onverwijld kennis te geven. In elk van deze gevallen en indien de opdrachtgever jegens Kwisee in verzuim is, is Kwisee bevoegd haar goederen ten alle tijde, zonder voorafgaand bericht op kosten en voor risico van de opdrachtgever, terug te nemen.
 5. Indien gerede twijfel bij Kwisee bestaat omtrent het vermogen van de opdrachtgever tot betaling, is Kwisee bevoegd om:
  1. De levering van de goederen uit te stellen totdat de zekerheid voor de betaling is verschaft.
  2. De overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.

  In beide bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de door Kwisee gemaakte kosten van opslag. Blijken de voor de opdrachtgever bestemde goederen na de beëindiging van de overeenkomst onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar dan is de opdrachtgever bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan: Elke van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakom1ng van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Kwisee kan worden verlangd.
 2. Indien naar Kwisees oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft Kwisee het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar Kwisees oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.
 4. Kwisee is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Kwisee behoudt eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de opdrachtgever aanwezige zaken, geleverd door Kwisee, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 2. Zolang de vordering zoals bedoeld in artikel 15.1 niet volledig zijn voldaan blijft Kwisee onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door Kwisee geleverde en nog steeds bij de opdrachtgever aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Zolang Kwisee nog enige vordering op de opdrachtgever hebben openstaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Kwisee daaraan voorafgaande Kwisee schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. In geval van doorverkoop door de opdrachtgever van (nog) niet geheel betaalde goederen is de opdrachtgever verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Kwisee, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan Kwisee over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Kwisee alsdan van de opdrachtgever te vorderen hebben. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de opdrachtgever jegens Kwisee in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens Kwisee, is Kwisee bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Kwisee opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van Kwisee op de opdrachtgever, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.
 5. Kwisee is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum overeengekomen opdrachten. Kwisee zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van voor die datum overeengekomen opdrachten.

ARTIKEL 16: WIJZIGING RECHTSPERSOONLIJKHEID

Deze voorwaarden zullen van kracht blijven ook indien diegene die ze hanteert in de toekomst een andere rechtspersoonlijkheid zal aannemen, als dat op het moment van deponering het geval was.

ARTIKEL 17: WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN.

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
 3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

ARTIKEL 18: GESCHILLEN

 1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter binnen het arrondissement waarbinnen Kwisee is gevestigd.
 2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit verklaart.
 3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.
 4. Indien deze voorwaarden in meerdere talen voorhanden zijn, is de Nederlandse versie beslissend.
Opgemaakt 16-07-2018 te Eindhoven